Previous Next

Tělovýchovná unie Sokolov, z.s.

U s n e s e n í:

z valné hromady Tělovýchovné unie Sokolov, z.s.  ze dne 29. 10. 2019

Valná hromada

Schvaluje:

  • jednací a volební řád Valné hromady
  • zprávu o činnosti výboru Tělovýchovné unie Sokolov, z.s. {dále jen ,,TVUS"} od minulé VH TVUS přednesenou předsedou TVUS p.Mgr.Miloslavem Antonym
  • předložený návrh rozpočtu TVUS na rok 2020, včetně informace o plnění rozpočtu v roce 2019 přednesenou p. Jaroslavem Lebedou, referentem TVUS
  • výroční zprávu za rok 2018, čerpání rozpočtu TVUS k 31.12.2018, rozvahu, výkaz zisku a ztrát
  • vyřazení z evidence TVUS na základě vystoupení: Tenisový klub Habartov, z.s, a tím i ČUS dle Hl., čl. C, odst. 1, a)
  • přijetí nového zapsaného spolku do ČUS a TVUS, a to: Sportovní klub stolního tenisu Chodov z.s.
  • předložený klíč pro výběr členských příspěvků od TJ/SK v roce 2020
  • úpravu novely stanov schválenou VH TVUS 22.10.2015

Bere na vědomí:

  • zprávu kontrolní komise - přednesenou předsedou p. Mgr. Pavlem Paroubkem

Volí:

Výbor TVUS pro období 2019 - 2023 ve složení:

Mgr. Miloslav Antony - HC Baník Sokolov z.s.

Alena Rinkesová - Tělovýchovná jednota Tatran Kraslice, z.s.

Karel Makovec- HC Baník Sokolov z.s.

Jaroslav Lebeda - TJ Baník Sokolov, z.s.

Lubomír Zach -Tělovýchovná jednota Tatran Kraslice, z.s.

Do funkce předsedy:

Mgr. Miloslava Antonyho - HC Baník Sokolov, z.s.

Do funkce místopředsedy:

Lubomíra Zacha - Tělovýchovná jednota Tatran Kraslice, z.s.

Ukládá:

1. Všem sdruženým TJ/SK převést TVUS členský příspěvek v souladu statistického výkazu k 31.12.2019, uvedeného v informačním systému ČUS a schválené varianty o výši příspěvku valnou hromadou TVUS na tomto jejím zasedání, nejpozděii však do 30.6.2020.

2. Výboru TVUS zaslat TJ/SK, které neuhradily do dnešní VH TVUS stanovené členské příspěvky, výzvu k jejich úhradě nejpozděii do 15.12.2019. V případě, že k úhradě členských příspěvků k tomuto datu nedojde, budou k 1.1.2020 vyřazeny z evidence TVUS a tím i ČUS. Toto vyřazení potvrdí nejbližší zasedání V TVUS.

3. TJ/SK, aby průběžně pracovaly s lnformačním systémem ČUS, který bude využíván při zpracovávání žádostí o dotace a granty, ale i o přehledu o sdružených spolcích a jejich majetcích.

4. TJ/SK, aby projednaly na svém vedení nabídku prezentace svých aktivit na webových stránkách TVUS: www.tvus.cz

Jednací řád VH TVUS 29.10.2019

Stanovy TVUS 2019

Rozpočet TVUS 2020

Zpráva pro VH TVUS 29.20.2019

Zápis z VH TVUS dne 29.10.2019

Zpráva KK na VH TVUS 29.10.2019

Volební řád TVUS

Kontakty TVUS z.s.

Usnesení z VH TVUS dne 29.10.2019

Podpisy členů návrhové komise:

Pan Mgr. Miloslav Antony

Pan Jaroslav Lebeda

Pan Mgr. Pavel Paroubek