Previous Next

Podpora pro obce do 3 000 obyvatel (program vyhlásilo MMR)

V rámci tohoto podprogramu jsou mimo jiné vypsány dva dotační tituly, na jejichž základě lze uplatnit žádost o dotaci na obnovu a budování sportovišť, a to:

 

2.2 DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 

Podporovány budou akce zamřené na: 

 

  • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, 
  • na obnovu školních tělocvičen. 

 

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), která je zřizovatelem základní školy. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. 

 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 

 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

 

2.8 DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

 

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. 

 

Jde především o: 

 

  • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, 
  • obnovu obecních koupališť lokálního charakteru, 
  • obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek), 
  • obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost). 

 

Účastník podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 3 mil. Kč.

Lhůta pro doručení žádosti ve všech výzvách začíná běžet dnem 21. listopadu 2018 a končí dnem  28. února 2019.

 

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMR 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 

 

 

Podpora pro obce s 3 001 - 10 000 obyvatel (program vyhlásilo MMR)

V rámci tohoto podprogramu je mimo jiné vypsán dotační titul, na jehož základě lze uplatnit žádost o dotaci na obnovu školních sportovišť, a to:

 

2.2 DT 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

 

Podporovány budou projekty: 

 

  • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, 
  • na obnovu školních tělocvičen. 

 

Účastník podprogramu může být obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), která je zřizovatelem základní školy. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

 

Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Sportoviště musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Lhůta pro doručení žádosti ve všech výzvách začíná běžet dnem 21. listopadu 2018 a končí dnem  28. února 2019.

 

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMR 

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%e2%80%93-10-000-obyvateli

 

 

 

Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli (Program vyhlásilo MŠMT)

V rámci tohoto podprogramu není pro rok 2019 vypsán MMR žádný dotační titul, na jehož základě lze uplatnit žádost o dotaci na obnovu a budování sportovišť. 

 

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMR

https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-vice-nez-10-000-obyvatel

 

Obce nad 10 000 obyvatel mají možnost uplatnit žádost o dotaci v rámci Programu MŠMT č. 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

 

Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace:     29. 10. 2018 

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace:        31. 12. 2018 

Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: 15. 03. 2019 

Vyčerpání dotace max. do:                               31. 12. 2019 

Nejzazší termín ukončení realizace akce:            30. 09. 2020

 

Limit poskytnuté dotace: 

  1. a) minimálně: 15 mil. Kč 
  2. b) maximálně: 40 mil. Kč 

 

Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci: 

Minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce

 

Detailní podmínky jsou uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2-1