Previous Next

Ke stažení ZDE.

S T A N O V Y   Tělovýchovná unie Sokolov, z.s.

I. Základní ustanovení


1. Spolek s názvem Tělovýchovná unie Sokolov, z.s. (dále jen TVUS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. TVUS tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Sokolov. TVUS může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území okresu Sokolov.

2. Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a složky / články národních sportovních svazů jsou členskými subjekty TVUS.

3. Sídlem TVUS je ul. Boženy Němcové 1780, 356 01, Sokolov.

4. TVUS bylo přiděleno IČ: 004 35 562 

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku


1. Základním účelem a hlavní činností TVUS je:

  a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své působnosti,

  b) poskytovat služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí,

  c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských subjektů pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

  d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných členskými subjekty,

  e) provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,

  f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

  g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání, školení

  h) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,

  i) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,

  j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,

  k) spravovat vlastní majetek.

2. TVUS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

III. Orgány TVUS


1. Orgány TVUS jsou:

  a) valná hromada jako orgán nejvyšší,

  b) výbor jako orgán statutární,

  c) kontrolní komise jako orgán kontrolní.


2. Valná hromada

  2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TVUS. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů TVUS (dále i jen účastníci valné hromady). Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce. 
  2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členským subjektům, a to buď na adresu sídla nebo na elektronickou adresu, kterou členské subjekty pro účely komunikace sdělí. 
  2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 15 dní před konáním zasedání valné hromady.
  2.4. Výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členských subjektů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
  2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

    a) rozhodnutí o zrušení TVUS s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

    b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TVUS; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru,

    c) volba a odvolání členů výboru a volba a odvolání předsedy, místopředsedy a tajemníka,

    d) volba a odvolání členů kontrolní komise,

    e) schválení výsledku hospodaření,

    f) schválení rozpočtu,

    g) projednání a schválení zprávy o činnosti výboru,

    h) projednání zprávy o činnosti kontrolní komise,

    i) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TVUS,

    j) určení hlavních směrů činnosti TVUS,

    k) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

    l) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

    m) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že čtvrt hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.  
2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
2.9. K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku bod 2.6. písm. a), b) a i) je potřeba alespoň 2/3 většina přítomných.

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně TVUS nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím. 
2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TVUS nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
2.12.Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TVUS, a to v určených dnech a hodinách.

3. Výbor

3.1. Výbor je výkonným a zároveň statutárním orgánem a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TVUS v období mezi zasedáními valné hromady.
3.2. Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která je bezúhonná. Členy výboru, včetně předsedy výboru a místopředsedy výboru, volí valná hromada z kandidátů navržených členskými subjekty TVUS. Podmínky kandidatury na člena výboru, včetně předsedy výboru a  místopředsedy výboru, upravuje volební řád.
3.3. Výbor má 5 členů. Počet členů výboru, musí být lichý. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.
3.4. Za výbor, jakožto kolektivní statutární orgán a TVUS jedná navenek zvolený předseda výboru TVUS nebo místopředseda či tajemník TVUS, který je také členem výboru TVUS. Předseda výboru nebo místopředseda či tajemník podepisují za TVUS tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TVUS připojí svůj podpis.
3.5. Výbor svolává k zasedání předseda výboru nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
3.6. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
3.7. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TVUS.
3.8. Výbor zejména:    a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,   b) organizuje a řídí činnost TVUS,   c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy TVUS, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,   d) rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu,   e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,   f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TVUS,   g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,   h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Kontrolní komise

4.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TVUS řádně vedeny a vykonává-li TVUS činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TVUS.
4.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
4.3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.
4.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TVUS a členským subjektům TVUS.
4.5. Kontrolní činnost provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TVUS, České unie sportu či členských subjektů TVUS. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TVUS, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
4.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

    a) kontrola hospodaření TVUS,

    b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TVUS, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím TVUS či prostřednictvím České unie sportu,

    c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty TVUS.

4.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV. Členství

  A) Druhy členství

    1. Členství v TVUS je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

    2. Členství se rozlišuje na:

          a) řádné

          b) přidružené

          c) evidované

    3. Řádným členem TVUS se může stát na základě svého rozhodnutí sportovní klub či tělovýchovná jednota, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky. Sportovní klub či tělovýchovná jednota musí být založeny jako spolek s vlastní právní osobností a musí vyvíjet svou činnost na území okresu Sokolov. 
    4. Řádným členem se může dále stát na základě svého rozhodnutí organizační složka/článek národního sportovního svazu sdruženého v České unii sportu, který vyvíjí svou činnost na území okresu Sokolov. Právní povaha těchto organizačních složek/článků se odvíjí od stanov příslušného národního sportovního svazu. Mohou tak mít jak originální, tak odvozenou právní osobnost. 
    5. Zájemce o řádné členství se musí ztotožnit s účelem, hlavní činností TVUS a musí mít zájem podílet se na naplňování společných zájmů s ostatními členy TVUS.
    6. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky podané zájemcem o členství, ke které musí být přiloženy jeho stanovy, případně stanovy národního sportovního svazu a výpis ze spolkového rejstříku, zapisuje-li se zájemce o členství do tohoto rejstříku. Stanovy nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činností TVUS. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. 
    7. Přidruženým členem se může stát právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti TVUS a přispívat k naplnění jeho účelu.
    8. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství. 
    9. Evidovaným členem se stává fyzická osoba prostřednictvím svého členství ve sportovním klubu, tělovýchovné jednotě či organizační složce/článku národního sportovního svazu, a to v okamžiku, kdy se tyto subjekty stanou řádnými členy TVUS dle těchto stanov.
  10. TVUS vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor.
  11. Údaje o členech TVUS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, tj. České unii sportu, a to v rámci plnění povinností TVUS vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TVUS podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny a současně potvrzuje, že s těmito podmínkami seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.
  12. Každý řádný člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TVUS na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o něm vedené, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.


B) Členská práva a povinnosti 

    1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

    2. Členská práva, která přísluší všem členům:

          a) účastnit se akcí, školení a seminářů pořádaných, organizovaných či zabezpečovaných TVUS, a to podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

          b) za stanovených podmínek využívat sportovní a obdobná zařízení TVUS,

          c) za stanovených podmínek využívat služeb TVUS,

          d) účastnit se jednání orgánů TVUS, jedná-li se o činnost či jednání daného člena,

          e) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

           f) ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

          a) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to prostřednictvím svého zástupce,

          b) podílet se na řízení TVUS,

          c) volit do všech volených orgánů TVUS za podmínek dle těchto stanov

          d) být informován o činnosti TVUS,

          e) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TVUS.


4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
         a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TVUS,

         b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TVUS a základní normy sportovního chování,

         c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TVUS,

         d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TVUS k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno TVUS.


5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
        a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TVUS, pokud  o tom příslušný orgán TVUS podle stanov rozhodl,

        b) vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a poskytovat o tom příslušná statistická šetření (výkazy),

        c) poskytovat příslušným orgánům TVUS pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a majetkových poměrech, jsou-li toto údaje nezbytné buď k plnění povinností TVUS nebo k využívání členských práv řádných členů.


C) Zánik členství

    1. Členství v TVUS zaniká:

        a) vystoupením řádného či přidruženého člena; vystoupení musí být TVUS oznámeno písemně a musí z něj být patrné, že o vystoupení rozhodl k tomu kompetentní orgán členského subjektu,

        b) vyškrtnutím řádného člena z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

        c) vyloučením řádného či přidruženého člena z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TVUS, usnesení a rozhodnutí orgánů TVUS nebo jiných členských povinností,

        d) zánikem řádného či přidruženého člena,

        e) zánikem TVUS bez právního nástupce,

         f) v případě evidovaného členství fyzické osoby zaniká členství v okamžiku, kdy tato osoba přestane být členem členského subjektu TVUS nebo v okamžiku, kdy je ukončeno členství členského subjektu v TVUS, jehož prostřednictvím bylo evidované členství založeno.


    2. Člen, jemuž z jakéhokoli důvodu skončilo členství v TVUS, je povinen vypořádat své závazky vůči TVUS.


D) Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TVUS poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.  Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V. Majetek a hospodaření


  1. Zdrojem majetku TVUS jsou zejména:

     a) členské příspěvky,

     b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

     c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

     d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

     e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

      f) dary

  2. Majetek TVUS je ve vlastnictví TVUS jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
  3. Bližší zásady hospodaření s majetkem TVUS může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
  4. V případě zrušení TVUS bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TVUS. Jestliže TVUS obdrželo účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Členství sportovních klubů, tělovýchovných jednota a organizačních složek/článků národních sportovních svazů vzniklé podle dosavadního znění stanov TVUS zůstává bez dalšího zachováno. Tyto subjekty jsou nadále členy TVUS.
2. Valná hromada TVUS zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku. 
3. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou TVUS dne 22. 10. 2015.